ХӨТӨЛБӨРҮҮД

ИРЛАНД

ИРЛАНД

STEM + Англи хэл ХӨТӨЛБӨР 
*STEM: Science Technology Engineering Mathematics

ХУГАЦАА: 7 сарын 14-28
ТӨЛБӨР: 2,750USD
Шалгаруулалт: 4сарын 15-21


Англи хэлний болон Шинжлэх Ухаан, Технологи, Инженеринг, Математикийн гүнзгийрүүлсэн 2 долоо хоногийн сургалт. Энэхүү хөтөлбөр нь Ирландын Топ Их дээд сургуулиудын нэг болох "Trinity College Dublin"-ий нэрэмжит хөтөлбөр бөгөөд сурагчид хөтөлбөрийн хугацаанд тус их сургуулийн кампус дахь дотуур байранд байрлана.

ШААРДЛАГА:

  • Хөтөлбөр эхлэхэд 13 нас хүрсэн, 18 нас хүрээгүй байх

  • Дунд сургуулийн сурагч байх 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ:

  • Ирландын Дублин хотод байрлана

  • Англи хэлний болон Шинжлэх Ухаан, Технологи, Инженеринг, Математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалтууд

  • Сурагчдыг 13-14 болон 15-17 насаар ангилна

  • Долоо хоногтоо нэг удаа бүтэн өдрийн аялал \ чөлөөт арга хэмжээ зохион байгуулна

  • Нийгмийн ухаан болон Түүх соёлын сонирхолтой хөтөлбөр хамрагдсан

  • Өдөр бүр төрөл бүрийн өөр өөр арга хэмжээтэй